Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
oertes en op alle overeenkomsten aangegaan
door:
RS aannemersbedrijf
Prins Mauritssingel 93 A
3043 PD Rotterdam
KVK 24407577
hierna te noemen opdrach tnemer.
2. Onder voorwaarden wordt verstaan deze
algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Onder overeenkomst wordt verstaan de
overeenskomst tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens
verstaan de aanneming van een werk.
4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen. Opdrachtnemer zal geen
beroep doen op deze voorwaarden in contracten
met consumenten indien deze voorwaarden een
inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke
rechten van de consument.
Artikel 2. Oerte
Oertes gelden uitsluitend voor de termijn die
daar-in is vermeld. Is geen termijn vermeld dan
geldt een termijn van veertien dagen.
Artikel 3. Algemene voorwaarden van
contractpartijen en/of derden
1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en
schriftelijk worden overeengekomen.
2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van opdrachtgever laten echter de
toepasselijkheid van de voorwaarden van
opdrachtnemer onverlet.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever
vinden alleen toepassing op de daarvoor
bestemde opdracht.
Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen
werk naar de bepalingen van de wet en de
overeenkomst uit te voeren.
Artikel 5. Verplichtingen van de
opdrachtgever
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat
opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde
gegevens en goedkeuringen (zoals
vergunningen, onthengen en beschikkingen
enz.), een en ander op aanwijzing van
opdrachtnemer;
b. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet
worden uitgevoerd;
c. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag
en/of afvoer van bouwstoen, materialen en
werktuigen.
d. Elektriciteit en water.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een
vergoe-ding van de in lid 1 genoemde zaken
tenzij anders overeengekomen bij het aangaan
van de overeenkomst.
3. Als niet aan de in lid 1 genoemde zaken is
voldaan , dan is opdrachtgever aansprakelijk
voor alle gevolgen wanneer dit niet of niet tijdig
geschiedt. Dit geldt ook indien door
opdrachtgever aan te leveren materialen of uit te
voeren delen van het werk niet tijdig, onvolledig
of gebrekkig zijn geleverd respectievelijk zijn
uitgevoerd. Opdrachtnemer is in geen geval in
verzuim doordat hij om die reden de geplande
werkzaamheden niet kan verrichten. Tevens is hij
gerechtigd vertragingskosten bij opdrachtgever
in rekening te brengen.

Artikel 6. Prijzen
1. De door de opdrachtnemer in oertes
genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn
gebaseerd op de op dat moment
kostenbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen
die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan
van de overeenkomst kunnen door
opdrachtnemer worden doorberekend aan de
opdrachtgever.
Artikel 7. Meer- en minderwerk
1. Het werk omvat alleen de op de oerte
gespeciceerde werkzaamheden. De kosten van
meerwerk komen geheel ten laste van de
opdrachtgever.
2. Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat
opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het
eerder georeerde te realiseren werk. Anderzijds
ontstaat meerwerk doordat tijdens de uitvoering
duidelijk wordt dat er meer onvoorziene
werkzaamheden verricht moeten worden dan er
gespeciceerd is om het georeerde
eindresultaat te behalen.
3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van
gewerkte uren en gebruikte materialen.
Artikel 8. Opschorting en intrekken
1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk
opschort dan wel geheel intrekt op grond van
een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen
oorzaak, dan is opdrachtnemer gerechtigd tot
vergoeding van zijn schade.
2. De te vergoeden schade omvat de voor het
gehele werk overeengekomen prijs minus de
besparingen die voor opdrachtnemer uit de
opzegging voortvloeien.
3. Een partij die verplicht is het eerste te
presteren, is bevoegd de nakoming van haar
prestatie op te schorten als gegronde vrees
bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen
niet, of niet tijdig zal nakomen.
4. De gevreesde tekortkoming dient ernstig
genoeg te zijn om de opschorting te
rechtvaardigen.
Artikel 9. Oplevering werk
1. Als het overeengekomen werk is voltooid,
deelt opdrachtnemer aan opdrachtgever mee
dat het werk klaar is om te worden opgeleverd.
2. Opdrachtgever dient het werk binnen 8 dagen
na de in lid 1 genoemde mededeling te keuren.
Na aanvaarding is het werk opgeleverd. Keurt
opdrachtgever het werk niet binnen 8 dagen,
dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te
hebben aanvaard.
Artikel 10. Herstel gebreken
1. Geconstateerde gebreken dienen binnen 3
dagen na de hiervoor omschreven keuring
schriftelijk en gespeciceerd te worden gemeld
aan opdrachtnemer.
2.Gebreken die bij de hiervoor omschreven
keuring niet waarneembaar waren moeten door
de opdrachtgever binnen 8 dagen na het
waarnemen van deze gebreken aan
opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
3.Opdrachtnemer beoordeelt de gebreken en
gaat na of hij hiervoor aansprakelijk is.
Opdrachtnemer is onder meer niet
verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg
zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan
opdrachtnemer verstrekken van informatie,
welke de opdrachtgever verplicht is te
verstrekken.

4.Opdrachtnemer heeft het recht zelf herstel uit
te voeren voor gebreken waarvoor hij
aansprakelijk is.
5.Voldoet opdrachtgever niet aan de in lid 1 en 2
omschreven wijze waarop de gebreken gemeld
moeten worden, dan vervalt zijn recht tot
vordering van herstel door opdrachtnemer.
Evenmin kan hij de kosten van herstel door
derden op opdrachtnemer verhalen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid ondergrond en
materialen van opdrachtgever
1.Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade
die wordt veroorzaakt door materialen,
hulpmiddelen of de bewerkte ondergrond die
door of namens hem ter beschikking zijn gesteld
of voorgeschreven.
2.Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde
materialen of onderdelen geleverd worden door
met name genoemde fabrikanten of leveranciers
zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een
verdergaande ver-antwoordelijkheid of langere
garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier
van deze onderdelen of materialen bereid is
jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs-
en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet
zijnde consument, te vergoeden voor een hogere
som dan het bedrag waarvoor zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het
desbetreende geval dekking biedt.
Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen
na verzending van de nota.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de
betaling van de factuur niet binnen de gestelde
termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de
wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de
dag van verzending van de factuur.
3. Na deugdelijk in gebreke stelling is
opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de
hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, door de niet betaling
veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen
de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer, gerechtsdeur-waarder en
incassobureau.
4. De vordering tot betaling is onmiddellijk
opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is,
of één van de partijen de overeenkomst heeft
ontbonden.
Artikel 14. Ontbinding
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze
partij in gebreke is gesteld door de wederpartij,
dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in
ieder geval indien de wederpartij:
– in staat van faillissement geraakt
– surséance van betaling of schuldsanering
aanvraagt
– zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd,
wanneer enig beslag op zaken en/of
vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
– bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding
van het bedrijf van de opdrachtgever.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van
gele-verde zaken voor totdat opdrachtgever
volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft
voldaan.